Calendari d’oportunitats promocionals

Any

2015 – 2016

Client

Agència Catalana de Turisme (Espanya)

Serveis aplicats

Consultoria

El projecte

Concepció i programació d’una eina informàtica que vinculi el calendari de festivitats i vacances dels mercats emissors amb les possibilitats d’accions comunicatives i promocionals per tal d’incidir directament sobre les decisions de compra de cara a aquests períodes.

El repte

Més enllà dels períodes vacacionals clàssics (estiu, Nadal, Pasqua), els diferents mercats emissors també gaudeixen d’altres dates senyalades als seus calendaris en què, de manera diferenciada a cada mercat, es gaudeixen de ponts i dies festius durant els quals la propensió a viatjar és bastant alta.
Les decisions de selecció de destinacions i de reserva i compra de vacances i viatges es prenen amb diferents graus d’anticipació segons els mercats emissors, segons les dates festives i segons la distància entre mercat i destinació.
Cada cop més, la flexibilitat a l’hora de comunicar, la capacitat de reacció i d’adaptació del missatge a esdeveniments i circumstàncies concretes i el control dels terminis per tal d’obtenir-ne el resultat desitjat són elements indispensables per assegurar l’èxit de les campanyes promocionals.
En aquest marc, el repte d’aquest projecte rau en parametritzar d’una banda la informació referent als calendaris de festivitats, ponts i vacances dels mercats emissors i de l’altra els retroplannings de les diferents accions comunicatives plantejades i adaptades a cada mercat, aconseguint així poder generar, per cada dia de l’any, quines són aquelles accions que es poden dur a terme per tal d’influir en les decisions de compra de vacances per un període festiu concret.

Les accions

  • La identificació dels calendaris de vacances i festius dels diferents mercats emissors.
  • La identificació dels terminis dels processos de selecció de destinació i de decisió de compra.
  • La definició d’accions promocionals “tipus”.
  • La definició dels retroplanning per a poder desenvolupar cada acció.
  • La concepció de l’eina informàtica.
  • La programació d’una versió beta de l’eina.
  • El desenvolupament de l’eina i la càrrega d’informació.

El resultat

Projecte en curs de realització.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved