Desenvolupament territorial Tren Groc

Any

2015 – 2016

Client

Regió Languedoc-Roussillon (França)

Serveis aplicats

Consultoria

El projecte

Definició d’un projecte de desenvolupament econòmic i turístic al voltant del Tren Groc i el territori d’influència.
(Projecte realitzat conjuntament amb l’empresa francesa Maîtres du Rêve)

El repte

Actualment, mantenir el Tren Groc conforme a la normativa en vigor i assegurar així el seu futur requereix d’una forta inversió en materials i infraestructures.
Salvar aquest element patrimonial implica una reflexió sobre un nou model econòmic, tant pel que fa el tren pròpiament dit com sobre l’impacte econòmic d’aquest sobre el territori per on circula.
Així, la Regió Languedoc-Roussillon busca estudiar les perspectives de futur d’aquesta línia, avui en dia utilitzada fonamentalment per turistes, en el context global del desenvolupament territorial de la zona afectada.
Més enllà del pla d’inversions i dels resultats d’explotació establerts per la SNCF per tal de mantenir la operativitat del Tren Groc, la Regió vol establir un projecte de desenvolupament que superi la problemàtica purament ferroviària i tingui en compte els reptes de desenvolupament local, econòmic i turístic als quals s’enfronta actualment el territori..

Les accions

Diagnòstic de l’activitat turística de les destinacions turístiques lligades al Tren Groc.

 • Lectures i aproximació bibliogràfica i estadística
 • Reunions de llançament, seguiment i lliurament d’etapes.
 • Demanda de contribucions per part dels actors de territori.
 • Visita i anàlisi qualitatiu de les 21 estacions en 5 dies.
 • 20 entrevistes estratègiques individualitzades.
 • 10 focus grup.
 • Entrevistes telefòniques.
 • Anàlisi de la clientela : creuament entre usuaris del Tren i visitants als principals atractius.
 • Enquesta telefònica a 50 prescriptors i professionals.
 • Caracterització de l’oferta i serveis turístics.
 • Avaluació de l’impacte econòmic actual generat per la línia del Tren Groc.
 • Identificació de punts forts i febles dels projectes de desenvolupament del Tren Groc.
 • Anàlisi DAFO, valoració dels reptes a afrontar i definició d’orientacions estratègiques.

Definició d’una estratègia turística de les destinacions vinculades al Tren Groc i posicionament d’aquesta estratègia

 • Traducció del diagnòstic en posicionament estratègic.
 • Definició dels eixos prioritaris de desenvolupament.
 • Anàlisi de benchmark d’altres casos de trens turístics.
 • Formalització d’eixos de projectes de desenvolupament, a escala de les diferents destinacions.
 • Focus grup de temàtica transversal i compartició de les perspectives i eixos de desenvolupament.
 • Finalització dels projectes de desenvolupament declinant cada eix i cada territori involucrat.

Establiment d’un Pla d’Accions

 • Explicitació del projecte de desenvolupament operatiu.
 • Elaboració d’un programa anual d’operacions.
 • Traducció en disseny d’equips i esdeveniments del projecte de territori.
 • Definició de modes de governança i d’organització.
 • Previsió d’explotació plurianual per projecte/acció: adequació financera i tècnica.

El resultat

Projecte en curs de realització.

 

© aQa 2024. All Images Rights Reserved